Điều kiện cấp phép xây dựng trong đô thị 2021

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trong đô thị được quy định cụ thể tại Điều 91 Luật Xây dựng 2014, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 62/2020/QH14 cần đảm bảo các yêu cầu như sau:

1. Phù hợp

Để được cấp phép xây dựng công trình trong khu đô thị thì công trình cần phải phù hợp với các quy định sau:

1. Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng, thiết kế đô thị thì phải phù hợp với quy chế quản lý kiến trúc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

3. Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

2. Bảo đảm

Ngoài việc Phù hợp theo quy định ở trên thì công trình xây dựng muốn được cấp phép cần phải Bảo đảm các điều kiện sau :

1. Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ;

2. Bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa;

3. Bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh.

3. Thiết kế

Để được phê duyệt và cấp phép xây dựng thì điều kiện không thể thiếu đó là phải có thiết kế xây dựng công trình trong bộ hồ sơ xin phép xây dựng.

Thiết kế xây dựng công trình phải đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Điều 82 (Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng) của Luật này.

4. Hồ sơ xin phép xây dựng

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng phù hợp với từng loại giấy phép theo quy định như sau:

  • Tại điều 95 (Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới),
  • Tại điều 96 (Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình).
  • Tại điều 97 (Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình) .

Xem thêm:

Mẫu đơn xin cấp phép xây dựng nhà ở nông thôn

Mẫu đơn xin cấp phép xây dựng nhà ở đô thị

Mẫu đơn xin cấp phép xây dựng nhà ở

Công trình nào không cần xin cấp phép xây dựng.