Các kiểu đất quý [Địa Lý Tả Ao Bí Thư Đại Toàn]

THÁI CỰC CHI ĐỒ

HỮU ĐỆ NHẤT CÁCH

Thiền thiều mạch khởi tố phương la

Nhập não tu cầu lưỡng thủy lai

Hậu hợp đường tiền tiên tối hảo

Tự nhiên phú quý đích vô sai.

Dịch

CÁCH THỨ NHẤT

Đùn đùn mạch tự tổ sơn lai.

Đến huyệt hai dòng nước khép đai

Thủy hậu hợp tiền, hồ nguyệt ánh.

Giàu sang đoán trước tất không sai.

xem thêm: Hướng dẫn nhận biết huyệt kết (mộ kết) và trường hợp hay gặp mộ kết

MÃ TỬ ĐỒ

HỮU ĐỆ NHỊ CÁCH

Thê tòng Huyền Vũ, Hổ, Long phân

Tả hữu loan hoàn nhập thử phần

Lưỡng Hổ đới triền thành triết phụ

Trùng Long liên bút xuất hiền nhân.

Đường tiền nguyệt chiếu sinh Tiên nữ

Sơn hậu trùng trùng xuất Tướng quân.

Đại địa khả tri y thử cục.

Đương minh huyệt nội thọ thiên xuân.

Dịch

CÁCH THỨ HAI

Thế theo Huyền Vũ, Hổ, Long phân,

Phải, trái vòng cong ấp mộ phần

Lưỡng Hổ thêm triền nên vợ tốt,

Trùng Long liền bút xuất hiền nhân

Minh đường trăng chiếu, sinh Tiên nữ

Sơn hậu muôn lần, phát Tướng quân

Đại địa là đây, ai khá biết.

Đường minh gần huyệt, thọ muôn xuân.

MỘC TƯỚNG THỦ THÀNH – KIM TINH LẠC THỦY CÁCH

HỮU ĐỆ TAM CÁCH

Cổn cổn sơn hành đới thủy biên.

Tổ long cao trạc, tảo Khôi nguyên

Long cung giá bút đăng thiên ngoại

Hổ bạn trừng thanh, nguyệt chiếu tiền

Nhất địa, hà tri, tâm tối hảo

Tử tôn phú quý tất thiên nhiên.

Dịch

CÁCH THỨ BA

Sơn hành lớp, thủy liền bên,

Tổ sơn cao vút, phát Khôi nguyên

Trong Long: Bút giá cao vòi vọi

Cạnh Hổ: Đầm trong trăng chiếu tiền,

Được một đất này ôi quá đủ,

Cháu con phú quý, lý đương nhiên.

MÃ TỬ TRANH TIÊN

HỮU ĐỆ TỨ CÁCH

Long hành uyển chuyển bút sinh biên

Thử thị Thần đồng trạc thiếu niên

Hổ xuất hổ mao, hình tự lập

Mã khép mã tử, thế tranh tiên

Vân đằng sơn ngoại Thần đông xuất.

Nguyệt chiếu giang hồ, Ngọc nữ truyền.

Nhược kiến đại giang hoàn nhiễu bảo

Tất nhiên phụ tử kế Khôi nguyên.

Dịch

CÁCH THỨ 4

Long hành uyển chuyển, bút liền bên,

Ất đất Thần đồng, đỗ thiếu niên.

Hổ quát đuôi hùm, hình tự lập.

Dắt con ngựa mẹ, dáng tranh tiên.

Ngoài xa núi hiên, Thần đồng xuất,

Trăng chiếu trong sòng, Ngọc nữ truyền

Nếu được sông to vòng quắn lại

Ất là Phụ Tử kế khôi nguyên.

CÁT CẦM TINH HÌNH ĐỒ

HỮU ĐỆ NGŨ CÁCH

Tố khởi tả kiên nhập hữu sa

Long tòng thủy nhiễu tụ đường oa.

Long quá Tây cung, tiên bái tướng

Hổ quá Đông cung, thế thế khoa

Dịch

CÁCH THỨ NĂM

Tổ sơn từ tả hữu liền sa,

Thủy tụ, Mạch dừng, Huyệt kết oa.

Long quá Tây cung, triều bái tướng

Hổ qua Đông vị, nối muôn khoa.

NGƯU MIÊN CHI ĐỒ

HỮU ĐỆ LỤC CÁCH

Thiền thiều phát tố khởi căn nguyên

Uyển chuyển hồi hoàn mạch khúc huyền

Hữu kiên đáo tả nhi chuyển hữu

Bàn vu cục thế tự ngưu miên.

Đường khai nội ngoại gia chân huyệt.

Sơn chiếu quần tinh phúc vĩnh miên

Dịch

CÁCH THỨ SÁU

Đùn đùn mạch tự Tổ sơn nguyên,

Khuất khúc trông như nét chữ “Huyền”.

Vai hữu chuyển tả, tả về hữu

Hình như Trâu ngủ tại bình điền.

Minh đường nội ngoại đều: Chân huyệt,

Chiếu ứng quần tinh, phúc vạn niên.

QUÝ NHÂN LẬP MÃ

HỮU ĐỆ THẤT CÁCH

Hậu sơn điệp điệp xuất trùng sơn

Long hổ thiều thiều thế nhược bàn.

Thủy thanh nghi đắc thanh giang chiếu

Kim bạch tu cầu gián thủy loan

Nam tử tất sinh đa thịnh vượng

Nữ nhi định thị xuất bình an

Chân huyệt ký đắc truyền thiên thế

Vạn đại thời sư yếu sát quan.

Dịch

CÁCH THỨ 7

Sau đầu khởi phục điệp trùng sơn,

Long, Hổ lần lần thế uốn tròn

Thủy thanh bởi tại thanh giang chiếu,

Kim bạch nên cầu gián thủy loan.

Nam tử nếu sinh, là thịnh vượng,

Nữ nhân hễ xuất, ắt bình an.

Huyệt sẵn an bài dành hậu thế,

Thời sư vạn đại đến chiêm quan.

QUỶ SƠN VƯƠNG TỰ PHÁT MỘC NHÂN HÌNH – CẢI TỬ HOÀN SINH CÁCH

HỮU ĐỆ BÁT CÁCH

Nhất cá Quỷ tinh phát bản nhân

Nhị cá Quỷ tinh tác tỉnh nguyên

Tam cá Quỷ tinh Hàn lâm vị

Đề hình Án phủ Vận ty liên

Tứ cá Quỷ thần nhập Triều sĩ

Nhật lệnh quỹ mật phụ Vương thiên

Lục cá Quỷ tinh vi Chinh bái

Hợp môn ân quyến quế chi sinh.

Dịch

CÁCH THỨ 8

1. Quỷ phát bản thân

2. Quỷ phát Tỉnh nguyên.

3. Quỷ phát Hàn lâm, Đề hình, Án phủ, Vận ty Quan

4. Quỷ phát thi đỗ, được nhập triều đình

5. Quỷ phát Nhật lệnh quỹ mật giúp vua.

6. Quỷ được đăng đàn bái tướng

Nếu Quỷ hợp ở cửa, toàn gia được đỗ đạt cao sang.

THU NGUYỆT ẤN SIÊU ĐỒ

HỮU ĐỆ CỬU CÁCH

Long hình loan bão tử vi viên

Khí tụ hình tàng tại thủy uyên

Sơn khởi Kiền, Khôn nghi Cấn, Tốn

Thủy trùng bất tiết huyệt thiên nhiên

Long khởi loan hồi nhất bao quả

Thủy tụ trùng thanh sơn nhất cá

Nguyệt chiếu tinh thần thân bão hướng.

Thử địa khoa danh đa hiển bá.

Dịch

CÁCH THỨ 9

Mạch vòng ôm khắp bốn phía của Viên cục.

Khí tụ, huyệt ẩn trong vực nước.

Sơn khởi ở các cung Kiền, Khôn, Chấn, Tốn.

Thủy lắng trong cả bốn mùa, huyệt thiên nhiên

Long sơn khởi lên, vòng ôm một lần kín khắp

Nước tụ trong xanh núi một hòn.

Long lanh ánh trăng chiếu lại có tính phong bão hướng.

Đất này phát khoa danh nhiều người hiển đạt.

HỒ MIÊU CÁCH

HỮU ĐỆ THẬP CÁCH

Chú vận: Mạch khởi hữu chí tả nhập cục, Hổ tiên đáo đường, Long hậu tiếp tục, nội ngoại loan hoàn, tả hữu khởi, phục. Thành thượng tinh phong giang loan bàn nhiễu; thủy hiện sơn trung, thử vi quý cách, nhiên đắc kỳ huyệt, phát phúc tậm giai, nãi thành quý cục.

Dịch

CÁCH THỨ 10

Lời chú: Mạch bên hữu tới bên tả nhập cục, trước tiên là Hổ sa tới minh đường, rồi sau lại đến Long sa tiếp tục. Trong ngoài ôm cong về, tả hữu có tinh phong cao đại khởi phục. Sông to uốn quanh, thủy hiện trong núi, là quý cục. Để huyệt tại long này sẽ phát phúc lâu dài.

HỔ NHẬP ĐÔNG LÂM CÁCH

HỮU THẬP NHẤT CÁCH

Tố khởi Long kiên nhập hữu kiên

Đáo đầu nhất tiết trực lai thiên

Tu cầu hổ bạn bao quá huyệt

Phú quý công danh thế thế truyền

Dịch

CÁCH THỨ 11

Tổ khởi từ vai long nhập vào vai hữu long, vào đầu một tiết rồi đi thẳng vào ngay cửa trời. Bên hổ nên bao quá huyệt. Phú quý công danh đời đời được truyền tụng.

LONG QUẢI TÂY HOÀI

HỮU THẬP NHỊ CÁCH

Tố khởi hữu kiên nhập long kiên

Đáo đầu nhất tiết huyệt lai tiền

Tu cầu tả bạn bao quá cục

Vạn đại khoa danh thế thế truyền.

Dịch

CÁCH THỨ 12

Khởi tố ở phía hữu nhập vào vai long

Vào đầu chỉ một tiết là tới ngay huyệt

Nên cầu được tả sao bao quá cục đất.

Sẽ phát khoa danh được đời đời truyền tụng.

HŨU THẬP TAM CÁCH

Tổ phát tả kiên nhập hữu kiên

Sơn cao Huyền Vũ thủy chi huyền.

Nhật minh nguyệt chiếu đường triều nội

Thử địa vinh hoa phú quý toàn.

Dịch

CÁCH THỨ 13

Mạch khởi Tổ từ vai tả nhập vào vai Hữu Long,

Núi Huyền vũ cao dày, thủy chảy như chữ chi, chữ huyền.

Minh đường trong sách, được nhật nguyệt chiếu minh.

Đất phát vinh hoa phú quý toàn vẹn.

HỒI LONG CỐ TỔ CÁCH

HỮU THẬP TỨ CÁCH

Hậu tiền sơn thủy các phân hành

Chỉ thị sơn đầu chủ khách nghinh

Long mạch hà tu cầu địa các

Huyệt thành bất tất hợp thiên hình

Hữu tình bất việt sơn hồi bão

Sa xứ vô qua địa thản binh.

Dịch

CÁCH THỨ 14

Trước sau sơn thủy khéo phân hành.

Chỉ ở sơn đầu chủ khách nghinh.

Long mạch cần chi cầu địa các

Huyệt thành chẳng hẳn hợp nguyên

Hữu tình bởi tại sơn hoài bão

Đâu phải không sa, (tài liệu photo mờ)

Giả như Tý long, Ngọ hướng. Tý + Ngọ = 9 + 9 = 18.

HỒI LONG CỔ TỔ

HỮU THẬP NGŨ CÁCH

Tổ phát cao phong cổn cổn lai

Hùng Thư tả hữu lập môn đài

Đường trung hữu thủy loan như nguyệt

Án ngoại đường lai tịnh liệt thai

Nam trù khổn ngoại bình doanh thượng

Nữ quản cung trung phượng các khai

Nhược kiến ngoại sơn phong trĩ lập.

Vinh hoa phú quý đích vô sai.

Dịch

CÁCH THỨ 15

Tổ phát cao phong cuộn cuộn lai,

Thư, Hùng hai phía lập môn đài

Trong đường, án nhỏ cong như nguyệt

Ngoài lại tam thai án thứ hai.

Nam vào triều trước ngồi dinh thượng

Nữ nhập cung sau ngự các đài.

Nếu được núi ngoài cao đại lập

Vinh hoa phú quý chẳng còn sai.

HƯỚNG NGUYỆT THỦY ĐỀ CÁCH

HỮU THẬP LỤC CÁCH

Tổ tông thực thực tổng thiên trùng

Long mạch thô ngang nhất lý tòng

Nhất tiết hoành lai nhi nhập cục

Lưỡng sơn triều đối, lập Thần đồng

Long cung tiên đáo hồi tây cá

Hổ bạn hoành lai tất bảo long

Ngoại tỉnh diện câu nhi hướng nguyệt.

Tất nhiên phú quý nữ nam đồng

Dịch

CÁCH THỨ 16

Tổ tông cao đại, núi muôn trùng

Long mạch thô ngang, một dặm vòng

Một đốt quay ngang rồi nhập cục

Hai gò triều đối lập Thần đồng

Tay Long tới trước vòng Tây, bão

Hổ lại vòng qua bão lại Long

Huyệt giếng, tiền cong, ôm án nguyệt

Tất nhiên vinh hiển nữ nam cùng.

NGOẠI CẦM NỘI THÚ – ĐẠI TIỂU NOA TINH CÁCH

HỮU THẬP THẤT CÁCH

Tổ sơn đại khởi nhập Long kiên

Thủy nhiễu loan hồi hậu đáo tiền

Tả hữu loan hoàn lai hướng phục

Tế vi nhất tiết nhập yêu thiên.

Dịch

CÁCH THỨ 17

Tổ sơn cao khởi, chuyển vai Long,

Tu hậu lai tiên, thủy uốn cong

Long, Hổ, sa loan, triều, củng, phục.

Tinh vi nhất mạch nhập yêu cong.

TẢ ĐƠN ĐỀ CÁCH

HỮU THẬP BÁT CÁCH

Chú vân: Sơn lai uyển chuyển, cục thế tả đơn, tứ vi hỏa diệu, nội ngoại kim loan, chư tinh chiếu nội, sơn thủy hồi hoàn, đương tri thử cách, phát phúc vĩnh miên, nhược năng đắc địa, văn trúng Khôi nguyên.

Dịch

CÁCH THỨ 18

Lời chú: Long đi uyển chuyển, cục đất này gọi là tả đơn đề. Bốn phía đều có diệu tinh hình hỏa. Trong ngoài đều có kim tinh uốn cong, mọi tinh phong đều chiếu vào trong huyệt. Sơn, thủy bồi hoàn. Nếu biết được cách này mà táng thì phát phúc đời đời văn trúng Khôi nguyên.

HỮU ĐƠN ĐỀ CÁCH

HỮU ĐỆ THẬP CỬU CÁCH

Chú vân: Sơn lai uyển chuyển, cục thế Hữu đơn, tứ vi tiêm diệu nội ngoại kim loan, chúng tinh chiếu huyệt, hữu bạn hồi hoàn, hựu như thượng cách, phát phúc vĩnh miên, nhược năng đắc địa, vũ khổn binh quyền.

Hựu văn: Sơn lai sinh cục, hữu bạn hồi hoàn, tả kiên tác chứng, cổ viết đơn đề, thử vị hữu Tiên cung huyệt cách dã.

Dịch

CÁCH THỨ 19

Lời chú: Sơn lại uyển chuyển, cục thế được gọi là Hữu Đơn, bốn phía đều là diệu tinh hình hỏa, trong ngoài Kim tinh đóng hình vòng cong, chúng tinh đều chiếu vào huyệt, bên hữu vòng ôm. Được như thượng cách sẽ phát phúc đời đời: Để được đất này sẽ phát võ khiến binh quyền.

Lại nói: Sơn lại sinh cục, bên hữu ôm vòng, vai tả làm chứng nên gọi là Đơn Đề Cách hay Hữu Tiên Cung Huyệt Cách.

PHÚ THƯƠNG TỌA THỊ – LIỆT TỨ CÁCH

HỮU NHỊ THẬP CÁCH

Tổ khởi nhi lai trú hữu cung

Hựu hoành đoạn tiết chí biên đông

Nhập yêu tác huyệt oa vi quý

Vạn khoảnh điền trang, gia phú ông

Dịch

CÁCH THỨ 20

Khởi Tố mạch lai chú hữu cung,

Quay ngang một tiết tới bên đông,

Mạch vào lưng huyệt khai oa quý,

Vạn mẫu điền viên đích phú ông.

THẠCH THẠCH CAO PHI – TIÊU MÔN GIÁ QUÝ

HỮU NHỊ THẬP NHẤT CÁCH

Chú vân: Sơn lai sổ lý, chi cán phân hành, đại hình đại thế, nội minh ngoại minh, long lai hổ bão, vạn thủy truùg thanh, tiêu môn giá quý, địa chấn khoa danh, đa sinh cự phú, thế xuất anh hùng, thử giai quy cách dã, dĩ thượng nhị thập nhất đồ, giai vi quý cách dã, đích vi chân huyệt. Hoặc tác âm phần, hoặc tác dương trạch, giai đoạn phú qu, chi cách dã, thử vị minh sinh lai chi, pháp dã.

Dịch

CÁCH THỨ 21

Lời chú: Sơn mạch chạy từ nhiều dặm lại, chi can phân chia mà đi, hình lớn thế lớn; trong rõ ngoài rõ. Long vòng Hổ bão, vạn ngọn nước lắng trong, là cách. TIÊU MÔN GIÁ QUÝ, đất phát khoa danh chấn động thiên hạ, thường sinh cự phú, đời đời phát xuất anh hùng, thật là quý cách vậy.

Trong cách này: đúng là chân huyệt, nếu táng mộ hoặc làm nhà đều được đại phú, đại quý.

Xem thêm: Phong thủy địa lý – Tầm long điểm huyệt [Địa Lý Tả Ao Bí Thư Đại Toàn]