Phú Tử Vi Đông Thư

Mệnh viên

Một là bàn đến mệnh viên,
Có sao thủ mệnh đoán bên tính tình.
Tử vi trọng hậu dung hình
Thiên phủ tiết hạnh, thông minh ôn hòa.
Hai sao đều gặp một nhà,
Thiên tư ôn thuận thiệt là tốt ghê
Lòng thành tính gặp Thiên Cơ,
Vũ tinh nhập miếu , anh kỳ tài năng.
Thái âm viên mãn ai bằng
Thiên đồng phi mãn, tính hằng ôn lương,
Phá , Liêm to nhỏ khác thường,
Tính tình cương trực, kết đường tà gian,
Thiên Lương từ hậu dung nhan
Sát – Hình miếu địa, khôn ngoan anh hùng
Tham Lang bản tính thung dung
Say miền gái đẹp, rượu nồng mùi ngon
Thái Dương tính khí thực khôn
Thanh kỳ bậc nhất, từ lương khác thường
Kìa như Văn Khúc, Văn Xương
Tư nhan khả ái , thông đường văn chương.
Cự môn tính khí bất thường
Hễ khi sử sự, tìm đường đảo điên
Thiên Tướng long thẳng, mặt hiền
Thiên tư mỹ lệ : Khoa, Quyền hẳn hoi
Thanh bần ấy thật Việt- Khôi
Lại gia Thai phụ là nòi khoan dung
Phụ – Bật tuấn tú vốn dòng
Đáng tài hơn chúng, tốt dùng chẳng không
Phụ Bật đơn thủ mệnh cung
Đoán rằng số ấy ly tông cửa nhà
Phượng Long đều hợp mệnh ta
Làm người cốt cách, ôn hòa tốt thay
Tuế – Riêu họa xướng ư nhời
Nhận –Hư , lòng gió là người sai ngoa
Mây mưa ấy thật Đào Hoa
Lông kia đỏ kệch, Kỵ Đà xấu trông
Trán đen, tính nóng , Kiếp, Không
Hỏa Linh mặt mũi hình dung bi sầu
Tuế Phá lạc hãm một âu
Tiếng tăm như sấm ra màu vẻ vang
Kìa như nói chẳng há răng
Thiên Hình đơn thủ chốn đằng mệnh cung.
Lộc, Mã khéo kiêm nàn nồng
Phúc , Tấu bá đạo, mong trông một lòng.
Hoa Cái má phấn, lưng ong.
Hỷ Thần dai dọng, tâm hung, tràng đầu,
Triệt, Không tính những chẳng âu
Hung trung vô định ra màu gian nan,
Tuế , Tham lòng dạ đa đoan,
Kỵ, Diêu tửu sắc, một đoàn ngao du,
Hổ, Tang chẳng việc mà lo,
Quan Phù , Điếu Khách hay phô rộng nhời,
Lưỡng Hao nhỏ nhặt hình người,
Phi Liêm tóc tốt, có tươi mà dầu,
Quý, Ân phong độ trượng phu
Chẳng hay quân tử hình thù cũng xinh,
Tướng Quân chỉ thích dụng binh,
Bệnh Phù đới tật trong mình chẳng không
Cô , Qủa thiết kỵ riêng lòng,
Tràng sanh, Đế Vượng, vốn dòng thiện lương.
Đào Hoa, Mộc Dục điểm trang.
Lâm Quan tính khí dịu dàng, tinh anh.
Mộ thì chẳng được thông minh.
Thai hay mê hoặc lại hay tha tùng,
Triệt mà gặp được Kim cung
Tinh thần thanh sảng, thung dung đế thần,
Tuyệt phùng hỏa địa một khi,
Hiên ngang chí khí, gặp thì thung dung.
Kìa Suy, Bệnh, Tử ba dòng,
Gặp vào nước ấy, ai dùng? Ai mang?
Hóa Lộc tính khí dịu dàng,
Bác Sỹ tính nết tìm đường tư hoa.
Thiên Đức, Nguyệt Đức khoan hòa.
Lộc Tồn đôn hậu, thiệt là quy mô
Phá Quân tâm tính hồ đồ.
Kiếp Sát xử sự ba đào mênh mông
Xem trong nhân tính đã xong
Lại tính cho thấu các cung ngũ hành
Tướng chân tính, nhận chân hình,
Chẳng nên chấp nhất, lựa mình mà suy
Ví như thuộc Thổ Tử Vi
Tính trì mà gặp hỏa thì lại nhanh
Thiên phủ vốn tính hòa lành
Song gặp Không, Kiếp thời ranh khắc thầm

Phụ mẫu cung

Cả hai phụ mẫu kể tường.
Âm, Dương ngộ hãm là đường khắc xung
Hãm Dương khắc phụ đã xong
Hãm Âm khắc mẫu vào vòng chẳng sai
Hổ, Tang, Thái Tuế cùng bầy
Lưu Dương lại gặp đoán rầy khắc cha
Gặp sao Hóa Kỵ khiếm hòa
Thiên Hình, Tuần, Triệt mẹ cha mất rồi
Cáo, Phong có chức, có ngôi
Khúc, Xương, Thái Tuế thì người cũng sang
Khôi, Khoa phát đạt khoa tràng
Khôi, Quyền chính trưởng đường đường tốt thông
Thanh bần ấy phải Hóa, Không
Nhược bằng Lộc , Mã phú ông ai tày
Phụ mẫu cung đã đoán bầy
Đoán từng phần một, cốt hay tại người.

Phúc đức cung

Số ba phúc đức kề liền.
Lộc, Quyền đóng đó trong miền bản cung,
Ở đời vinh hiển đã xong.
Kiếp, Không ở đấy bần cùng khốn thay.
Nay đây mai đó càng hay
Lại xem cung ấy sống rày được bao?
Đồng , Lương, Tử, Phủ bốn sao,
Trên tuần bát cửu thọ nào ai hơn
Âm, Dương, Xương, Khúc , Lộc Tồn,
Với sao Thiên Tướng, Cự Môn tinh thần.
Thọ thì được ngoại thất tuần
Miếu thì thong thả, ham thì tân toan,
Liêm, Cự ta lại phải bàn,
Ngoại tuần lục thập mới hoàn Diêm la,
Việt , Khôi, Tả, Hữu, Quyền, Khoa
Lộc, Tham, Đế Vượng, thật là tràng sinh,
Đà La, Dương Nhận, Hỏa Tinh,
Vào thì ba bốn rành rành không sai.
Kiếp, Không, Hư, Khốc cùng bầy.
Thiên Hình, Hóa Kỵ, mới loài bạch tang,
Nhị Phù tổn thọ một phương,
Thật là lạc mộ, nên dường chẳng sai.
Sát, Liêm, Tứ Sát cùng bầy
Đoán làm bần yểu xưa nay rõ ràng.
Cao thanh, Thọ ,Qúy, Ân Quang,
Những là sao ấy thọ tràng kỳ di.
Lại thấy Thân, Mệnh mà suy
Nam tinh chính chiếu thọ kỳ vô cương,
Đã xem hưởng thọ đoán tường,
Lại xem phúc đức đoán phương âm phần,
Tràng Sinh chính phát thập phần,
Gặp sao Quan, Phúc, Qủy thần chầu trông
Phúc, Liêm, nội ngoại thung dung
Khoa , Quyền, Xương , Khúc vốn dòng văn gia
Vũ, Tham mà gặp Hóa Khoa
Đấy là đất phát đề ra anh hung
Cự Môn, Lộc, Lộc tương phùng
Đoán rằng phú quý gia phong đời đời.
Nay là đoán trước mấy lời,
Được đất nằm nghiệm chẳng sai đâu là,
Lại xem hướng mạch kể ra,
Trước lấy khởi tổ ấy là Tràng Sinh
Thanh Long lấy làm long hành
Đến đâu nhập đó xem hình chiếu lâm
Phải lấy chi tự ( Địa Chi) phân kim
Xem cho chuẩn đích đoán tìm mới ngoan,
Trước có Dương Nhận, Hồng Loan,
Nga mi tác án an bàn chẳng sai
Thanh (Long) Hồng ( Loan) thủy nhập hoài,
Tùy cung mà đoán cho người mới thông.
Lại như Vũ Khúc, Triệt Không,
Lấy làm hành lộ khuỳnh khuỳnh trước sau,
Kìa Long với Hổ lai chầu
Xem bên Tả Hữu mới hầu luận xong.
Bên tả có sao Thanh Long,
Lấy làm Long thủy chầu vòng tả biên
Bên hữu Bạch Hổ đã yên,
Lấy làm Hổ thủy chầu bên hữu này,
Lại xem tinh tú an bầy.
Thái Dương, Vũ Tướng cùng rày Phá Quân,
Khoa, Quyền, Khôi, Việt tinh thần
Lấy làm dương mộ mười phần chẳng sai
Còn như đoán mã đàn bà
Xem sao miếu vượng gần xa, đoán đời
Tử, Phụ mộ tổ chẳng sai
Lạc nhàn thì đoán xa rời mà thôi
Thiên Cơ dương tổ sáu đời
Vũ năm, Đồng tứ, chẳng sai chút nào
Liêm Trinh bảy tám đời cao
Thái Dương là bố lẽ nào chẳng tin
Cha còn thì đoán ông liền
Ấy là dương mộ đoán miền dương tinh
Thiên Phủ viễn mộ đã đành
Tham sáu , Cự bảy, Lương rành tám thôi
Phá Quân, Thất Sát xa đời
Thái Âm là mẹ gần nơi đó mà
Nếu còn thì kể đến bà
Ấy là âm mộ thuộc Tòa âm cung
Thiên Đức, Nguyệt Đức tương phùng
Mộ phần thiên tang ắt cùng chẳng sai
Suy xem linh tính hẳn hoi
Ấy là chứng nghiệm mà soi cho tường
Đà La ngộ Dưỡng chẳng thường
Đoán rằng đạo táng gần phương mả này
Lại tùy chính diệu suy bầy
Lại nhân Không , Kiếp đoán rày lạc phân
Hoa Cái , Phượng Các tân phần
Tấu thư, Xương , Khúc là thần đồng ra
Hoặc khôi, Việt gia Hóa Khoa
Đại khoa sự nghiệp vinh hoa vô cùng,
Lộc Tồn, Hóa Lộc tương phùng
ấy là phú quý vốn dòng chẳng không
Tử Vi nhập miếu vượng cung.
Phát nên có kẻ chầu trong vương kỳ
Lương, Tham thọ khảo kỳ di
Lại xem đất phát cung phi vẻ nào,
Bởi chưng Hoa Cái, Hồng Đào,
Gặp sao Tử, Nhật gái chầu quân vương.
Đế Vượng đóng chính cung tường
Ắt là trong họ vượng đường nhân đinh
Tuế , Phù tụng sự tương tranh.
Lộc Tồn, Cô Quả độc đinh thường thường,
Tang Môn, Qủa Tú bất thường,
Ấy là trong họ gái thường quả phu
Phục binh ngộ Tử phải lo,
Có người bị trận chết co ngoài đường,
Mộ mà cư phúc đường đường,
Lại gia Thai, Tọa ấy Trường sinh ta
Hỷ thần, Thiên Hỷ hoặc gia,
Ấy là đắc địa chẳng hòa được đâu,
Lại bàn hình thế mọi mầu ( ngũ hành các sao)
Tổ sơn là Tử, Phủ chầu kể ra
Mộc tinh là Thiên Cơ gia,
Kim Tinh vũ Khúc, Mộc là Tham Lang,
Văn khúc là thủy đáo đường
Liêm Trinh là hỏa, Thiên Lương Thổ này,
Âm long, Âm hướng sao này Thái Âm,
Thất Sát cùng Hỏa tinh lâm.
Phá Quân là thủy, Cự tầm Thổ tinh.
Thiên Đồng, Thiên Tướng đất binh,
Sao Dương là núi, sao Linh bút bầy
Mộc, Trì là giếng gần đây,
Thiên Quan, Thiên Phúc gần ngay Phật, Thần.
Kiếp, Không lộ táng dương phần,
Kỵ, Riêu là thủy, sát nhân hoàng tuyền,
Thanh Long có suối lưu triền.
Bạch Hổ đá trắng ở bên mộ đường,
Khoa, Quyền là bản văn chương,
Lộc : kỳ, Việt : kiếm, rõ ràng đóng đây,
Ấy là phần mộ đoán bầy.
Cốt xem Phúc đức mới hay mọi đường.

Điền trạch cung

Bốn là bàn đến cung Điền,
Phủ, Vi đóng đấy, Tài Điền vượng thay,
Vũ, Cơ tài sản cũng hay,
Song hiềm hoán dịch ngày này nhiều phen,
Âm , Dương miếu ấy đa điền,
Nhược bằng ngộ hãm vào miền bằng chân
Thiên Đồng hậu dị, tiêu nan,
Tham Lang tổ nghiệp phá tan lại thành
Cự Môn tổ nghiệp tan tành,
Sinh ra đổi chác sau rành được yên
Sát sinh bỗng chốc mà lên,
Nhược phùng hãm địa, bình yên thường thường,
Phá Quân của khéo dở dang,
Nhược bằng ngộ hãm là phường khó khăn.
Tướng , Lương, Tả, Hữu khoa văn.
Việt , Khôi, Quyền , Lộc, Mã gần Trường sinh,
Điền viên đế vượng tậu tành,
Hỏa, Linh, Không, Kiếp, Đà, Kình lục tinh,
Nhị Hao, Kiếp Sát, Phục Binh,
Không Vong, Tang, Tứ, Phù tinh vô điền,

Quan lộc cung

Năm là quan lộc đoán ngay,
Thái Dương, Xương, Khúc ở đây cung này,
Điện rồng chầu trực đêm ngày,
Đoán rằng số ấy tốt thay lạ thường,
Việt, Khôi, Tả, Hữu, Cơ, Lương,
Khoa, Quyền, Tử, Phủ họp cùng Trường Sinh,
Tướng, Đồng, Lộc, Mã,Vũ tinh
Đều là cát tú được mình hiển vinh.
Âm, Dương, Quyền, Lộc được rành,
Như đành hãm địa ắt thành lại hao,
Liêm Trinh vũ chức ,quyền cao,
Như bằng ngộ hãm,khỏi nào hình danh,
Tham Lang mà gặp Hỏa ,Linh,
Miếu thì phú quý,hãm bình mà thôi,
Sát, Cự tý ngọ , ở ngôi,
Vượng thì vũ chức , hãm thời hình thương,
Phá Quân lao khổ trăm đường,
Nhược ngồi Tý, Ngọ tài thường vượng thay,
Tham Lang, Xương, Khúc ngày rày
Ngộ cung tỵ hợi quan này, làm ru,
Liêm , Tham, Đà, Nhận phải lo
Phải mang dan díu , quanh co bận mình
Phù , Tang, Không, Kiếp ,Hỏa, Linh
Khốc, Hư, Đà, Nhận, Kiếp, Kình Nhị Hao,
Phục Binh , Phá Tú xúm vào
Đoán rằng quyền lộc làm sao cũng hèn

Nô Bộc Cung

Sáu là nô bộc đoán tường
Tử , Phủ, Tả, Hữu, Âm, Dương, Lương, Đồng
Việt , Khôi, Tam Hóa tương phùng
Cáo, Loan, Cơ, Mã lại cùng Tướng tinh,
Quý, Quang, Xương, Khúc cũng lành
Vũ Tinh mà đóng rành rành bản cung
No thì nó ở hầu ông
Đói thì nó bước chẳng mong nỗi gì
Liêm Trinh kia nó càng ghê
Làm ơn nên oán bấc chì mỉa mai
Tham Lang vì nó hao tài
Cự Môn báo oán những lời thị phi
Sát thì sinh sự thị phi

Thiên Di Cung

Bảy là bàn đến Thiên Di
Lộc Tồn, Hóa Lộc tốt thì hòa hai
Vũ, Lương, cự phú chẳng sai.
Khúc, Xương, Tử, Phủ, Việt, Khôi, Khoa, Quyền,
Âm Dương, Tả, Hữu rất hiền,
Cùng là Đồng, Tướng gần miền quý nhân,
Thiên Cơ lẩn thẩn, khốn thân,
Nhược bằng ngộ cát, mười phần tốt thay,
Liêm Trinh nội trở, ngoại bay,
Đi thì cũng lợi, mới tày Tham Lang.
Lại thêm dâm dục , hoang tàn,
Vũ Tinh xuất ngoại thường thường được yên
Cự Môn khẩu thiệt đảo điên,
Nhị Phù, Phá, Tú cùng miền Thiên Di,
Đoán rằng lộ thượng, mai thi,
Phá Quân, Thất Sát ắt thì chẳng yên
Tham Lang, Hóa Kỵ hợp miền,
Quán rằng lộ tử, chẳng tuyền được đâu
Cự Môn, Linh,Hỏa xung nhau
Tử ư đạo mộ ra mầu xo ro,
Liêm phùng Quan Phủ, Quan Phù,
Ấy là tử nghiệp chẳng hòa được đâu
Kìa như đạo lộ phải âu,
Bởi Liêm, Sát, Phá vào hầu Thiên Di
Kìa ai ký ngụ, phong tư ( đời sương gió)
Bởi chưng Thất Sát, Nhị Phù, Kình Dương
Tứ Sát đóng chính cung tường,
Ách nguy thêm lại hại đường tổ tông
Vũ , Liêm chẳng khá đồng cung
Luận rằng số ấy bần cùng đi qua
Hỏa, Linh, Không, Kiếp,Dương, Đà,
Tham, Hình, Hóa Kỵ cùng là Khốc Hư
Phá Quân phương ấy phải lo,
Thiên Di cung ấy đoán cho kỹ càng.

Tật Ách cung

Tám là Tật Ách chẳng âu,
Âm, Dương phản bội làm màu bất minh,
Mệnh cung lại có Không tinh
Nhãn manh mục tật, rành rành phải mang,
Phá , Liêm, Hình, Kỵ, Đà, Dương,
Đã đau bên mắt, lại càng bệnh điên
Khúc , Xương, Tả, Hữu vào miền.
Việt, Khôi, Tử, Phủ, Khoa , Quyền, Đồng, Lương
Lộc Tồn, Hóa Lộc một phương.
Ốm thì gặp thuốc thang, sợ gì,
Thiên Cơ phải chứng thấp tê.
Nhược bằng gia Sát mặt thì vết ngan,
Phong đàm bệnh ấy liền liền,
Bởi sao Cơ ,Vũ đóng miền Ách phương
Nhược bằng gia Sát trĩ sang.
Thái Âm đau bụng, Thái Dương buốt đầu,
Gia Đà, Kỵ, Sát cũng rầu
Đoán rằng mục tật, ấy hầu phải đau.
Phá Quân Khí huyết bất điều,
Đồng , Lương hàn , nhiệt là điều phải lo.
Tướng Tinh đau ở bì-phu,
Cự, Liêm, Nhật, Nguyệt , hình thù cơ nghinh
Đà La, Dương Nhận ít yên,
Đâu chân nhức mắt, chẳng hiền được đâu,
Dương, Đà, Phá, Kỵ mắt đau,
Bởi đường sao ấy gặp hầu Tham Lang.
Sát Tinh thấp khí yếu đau.
Tứ Sát có bệnh bởi hầu Sát gia,
Tham Lang tật ách xông pha,
Lưng, chân có bệnh chẳng hòa được chăng,
Cự Môn mặt vết rõ ràng,
Chứ chi đới tật, xấu chàng hổ ai,
Kỵ, Hình đau mắt chẳng sai,
Dương, Đà, Linh, Hỏa cùng ngồi một phương.
Mặt kia có vết rõ ràng,
Lại thêm bệnh trĩ thường thường phải e.

Cung Tài Bạch

Thứ chín kể đến Cung Tài.
Để mà thí nghiệm mấy lời kể ra.
Vũ, Lộc, Thiên Mã cùng gia.
Tử, Phủ mà gặp, phương xa nhiều tiền.
Tử Vi, Tả, Hữu rất hiền.
Lâm Quan Tài Bạch ngoài miền lợi danh.
Thái âm mà với Vũ tinh.
Luận bàn cũng phải rành rành chẳng sai.
âm, Dương, Tả, Hữu giáp lai.
Có sao Đế Vượng cùng ngồi chính trung.
Luận làm địch quốc phú phong.
Đồng, Cơ, Vũ Khúc, tay không làm giàu.
âm, Dương tài vượng khá mau.
Nhược bằng hãm địa, có hầu lại không.
Sát tinh đóng Tý, Ngọ cung.
Hoạnh tài hoạnh phát đùng đùng chứa chan.
Chủ cung phút hợp phút tan.
Lộc Tồn, Hóa Lộc giàu sang trăm đường.
Phá Quân tụ tán chẳng thường.
Việt, Khôi, Tả, Hữu, Khúc, Xương, Khoa, Quyền.
Với sao Hóa Lộc ở miền.
ấy là phát phúc, Tài, Điền vượng hay.
Liêm Trinh sao ấy luận ngay.
Lộc Tồn, Vũ Khúc đóng rầy Tài cung.
ấy là đại phát phú ông.
Kiếp, Không ở đấy, bần cùng chẳng sai.
Dương, Đà, Linh, Hỏa tán tài.
Hỏa, Hình, Hư, Khốc cùng loài như nhau.

Cung Tử Tức

Thứ mười Tử Tức kể bày.
Trước sinh nam tử, nhiều bày Nam tinh.
Bắc tinh ấy gái trước sinh.
Sinh ngày âm Kỵ chiếm rành bản cung.
Sinh đêm Dương Kỵ chiếm cung.
âm, Dương lâm Tý là vòng khắc xung.
Vắng sao chính diệu Tử cung.
Phải tìm đối chiếu luận cùng mới xong.
Phủ, Vi, Đế Vượng, Thiên Đồng.
Khúc, Xương, Tả, Hữu luận cùng năm tên.
Nhược bằng gặp Sát cũng hèn.
Dương, âm, cùng ngộ Lâm Quan một đoàn.
Tướng, Lương, Quan Đới rõ ràng.
ấy là cung được ba hàng thành thân.
Khoa, Quyền, thêm Lộc tinh trần.
Việt, Khôi, Thiên Mã mười phần quý nhân.

Cung Phu Thê

Mười một bàn đến Thê cung.
Nhân thê trí phú bởi phùng Thái Dương.
âm phùng Hao Tú một phương.
Thành hôn chẳng lọ phải đường cưới xin.
Dương, Đồng đa vợ mà hiền.
Kìa như Lộc Mã tại điền vượng thay.
âm phùng Xương, Khúc ngày rày.
Cung trăng bẻ quế xem tày lên tiên.
Tử, Phủ hòa hợp bách niên.
Đồng, Cơ trai gái kết nguyền cũng xinh.
Trai tơ gái trẻ đã rành.
Âm, Dương miếu địa sớm thành nhân duyên.
Nhược bằng hãm địa sau nên.
Vũ tinh gia Sát đôi bên khiếm hòa.
Tướng, Lương sớm nổi thành gia.
Sát gia sắc đẹp lấy nhà trưởng nhân.
Khúc, Xương, Tả, Hữu tinh trần.
Thông minh giai lão trăm phần tốt thay.
Lộc Tồn muộn vợ nhưng hay.
Tham Lang sớm lấy người rày khắc xung.
Tham mà gặp Sát tối hung.
Phá Quân sớm khắc, ít lòng chính chuyên.
Liêm Trinh phải khắc ba tên.
Cự Môn, Thất Sát luận bàn chớ quên.
Sát tinh xung khắc đã quen.
ấy người dâm dục về miền trăng hoa.
Khôi, Việt, gặp Lộc, Quyền, Khoa.
Quý nhân sánh mấy duyên ta tốt lành.
Linh Tinh, Kỵ, Hỏa, Đà, Kình.
Khốc, Hư, Không, Kiếp đã rành khắc xung.
Nhược bằng Cát Tú tương phùng.
Cùng là giúp được vào vòng thiên ninh.
Tam phương mà gặp Sát, Hình.
Ly hương kết phối rành rành chẳng sai.

Cung Huynh Đệ

Mười hai Huynh Đệ bàn liền.
Triệt, Không cũng thấy trong miền bản cung.
Bắt đầu thì đoán khắc xung.
Hoặc gia Địa Kiếp, Thiên Không chẳng nhiều.
Tướng Quân, Lộc, Mã cũng nhiều.
Anh em giàu có phú nhiêu được dùng.
Tướng Quân, Hóa Lộc tương phùng.
Anh em có kẻ ở trong cửa quyền.
Trường Sinh, Đế Vượng lâm liền.
Anh em có kẻ tất nhiên yên bài.
Thái Dương, Thái âm giáp Thai.
Sinh đôi một đối chẳng sai tí nào.
Vượng, Thai, Tuyệt, Tướng thấu vào.
Anh em ắt có dị bào chẳng không.
Đào, Riêu, Thiên Hỷ trong cung.
Phá Quân tính xử đối xung ở ngoài.
Có chị em gái theo trai.
Say mê đến nỗi hoang thai hổ mình.
Trong thì Tướng, Phá, Phục Binh.
Ngoài thì Hoa Cái cung tinh Đào, Hồng.
Tường hoa liễu ngỏ ngóng trông,
Anh em có kẻ dâm thông hẳn là.
Gặp sao Hóa Kỵ khiếm hòa.
Thiên Hình thường có trong nhà giành nhau.
Lộc, Mã buôn bán làm giàu.
Nhược bằng Cự, Tướng ra màu thổ công.
Tử, Phù, Hữu, Bật tương phùng.
Có chị em gái lộn chồng đi ra.
Thiên Khôi ba kẻ anh ta.
Thiên Việt ba kẻ em ta bày đoàn.
Xương, Khúc, Thái Tuế đều yên.
Có người xã trưởng khôn ngoan ai cùng.
Tuyệt, Không, Không, Kiếp chính cung.
Hoặc gia Cát hội lai phùng Dương tinh.
Luận làm nghĩa dưỡng anh em.
Hoặc thêm Đà, Cự, Hỏa, Linh, đoán cùng.

Xem thêm: Giải mã Cung phúc đức trong tử vi đầy đủ nhất.