Phép xem ngày sinh, tháng sinh luận đoán sang hèn (Diễn cầm tam thế)

Phép coi ngày, tháng sinh luận đoán sang hèn được tham khảo từ cuốn Diễn cầm tam thế. Quý vị  chỉ lên tham khảo để chiêm nghiệm những kinh nghiệm được ông cha đúc kết như một văn hóa tín ngưỡng.

1. Phép xem ngày sinh luận đoán sang hèn

Đầu tiên chúng ta tra ngày sinh (âm lịch) của người cần xem vào chữ gì (Sao nào) theo bảng bên dưới, rồi tiếp tục đọc để biết số tốt, xấu, quý, tiện thể nào. Phép này trai gái đều coi chung.

Tra bảng xem mình thuộc sao nào

xem ngay sinh 1
Ngày sinh âm lịch tương ứng với Sao

Ý nghĩa các sao theo ngày sinh

  • Sinh ngày Thái Dương: Sanh nhằm ngày này thì lòng sáng láng, phước lộc nhiều, có nghề nghiệp, bằng không có nghề nghiệp thì cha mẹ chết sớm.
  • Sanh ngày Thái Âm: Sanh nhằm ngày Thái Âm Nhựt đi xa xứ có nhiều người kính trọng, được quí nhơn thương, 36 tuổi gặp vận thời làm ăn phát đạt.
  • Sanh ngày Thiên Phụ: Sanh nhằm ngày Thiên Phụ Nhựt lớn tuổi của nhiều, số muốn đặng sống lâu phải tu niệm.
  • Sanh ngày Thiên Mẫu: Sanh nhằm ngày Thiên Mẫu đặng vinh hoa, gặp đặng ngày này thì giàu có và sang trọng.
  • Sanh ngày Thiên Đế: Sanh nhằm ngày Thiên Đế hay chơi bời, anh em bạn nhiều, tánh tình hiền từ và vui vẻ, con gái thì khắc chồng.
  • Sanh ngày Thiên Hoàng: Sanh nhằm ngày Thiên Hoàng khắc cha mẹ, khắc vợ chồng , không ở chỗ cha mẹ sanh, đi tới xứ khác lập thân.

2. Phép coi tháng sinh luận đoán sang hèn

Thọ thai tháng 4, sinh tháng giêng

Kiếp trước có tu hành và có cứu người, cho nên kiếp này đặng lộc thật đầy đủ, của tiền nhiều, có điền viên rộng, có chức phận sang  trọng, đặng sống lâu, đi xa xứ khá hơn, trong mình có tật kín, vợ chồng buổi đầu không thành và con đầu lòng khó bảo dưỡng.

Thọ thai tháng 5, sinh tháng 2

Kiếp trước hay bố thí và in kinh phát cho người tu, kiếp này làm lành đặng sang trọng, có phần đi xa xứ làm ăn, lập nên sự nghiệp, điền viên có, cái tính cứng mạnh, không nhờ anh em, khó nuôi con, hay tiết kiệm, hay dạy người.

Thọ thai tháng 6, sinh tháng 3

Kiếp trước tánh ưa bài bạc là căn nghiệp, kiếp này tánh hay phản phúc người ơn, làm việc gì thấy nên rồi thấy hư không chừng, khó làm con của cha mẹ, làm việc gì trước có sau không, ăn mặc hẹp thiếu, tâm tánh thông minh, đến già mới khá.

Thọ thai tháng 7, sinh tháng 4

Kiếp trước thông minh khôn khéo lắm, kiếp này như sinh trong Mùa Xuân, mùa Hạ thì phát tài, làm ăn thịnh vượng, sự nghiệp lập đặng nên, có điền viên khá, khắc cha mẹ, vợ  chồng buổi đầu không thành, con đầu lòng khó bảo dưỡng.

Thọ thai tháng 8, sinh tháng 5

Kiếp trước có tánh ỷ thế khinh người, kiếp này hay say rượu khắc cha mẹ, anh em, vợ con đi tứ phương, đồ khổ, sau khi lớn tuổi ăn mặc đủ, làm ăn khá, nếu biết làm lành thì điền viên khá.

Thọ thai tháng 9, sinh tháng 6

Kiếp trước tánh can trường rồi sau biết làm lành, kiếp này khắc cha mẹ, anh em vợ chồng và con trong mình có tiểu tật, có làm lành thì đặng sống lâu, phát tài, có chức phận và minh mẫn.

Thọ thai tháng 10, sinh tháng 7

Kiếp trước có tánh hay bàn luận điều lành, hay bố thí cho người nghèo hèn bằng tiền gạo, kiếp này đi đến đâu thì người ta kính trọng đến đó, thuở nhỏ làm ăn bình thường, lớn tuổi làm ăn phát đạt, có chức phận, vợ chồng buổi đầu, con đầu lòng khó bảo dưỡng, có nghề lớn, có tật đau lưng hay tật chân.

Thọ thai tháng 11, sinh tháng 8

Kiếp trước có tu niệm lành, nhỏ ác, lớn thiện lúc này lúc tuổi đang còn trả quả làm ác,  thuở nhỏ phải chịu tàn khổ khắc 3 đời chồng vợ, ít con đi nhiều chỗ, không nhờ anh em, lúc 36 tuổi sắp lên làm ăn phát đạt, lập nên sự nghiệp có chức phận, cha mẹ sống không laâu.

Thọ thai tháng 12, sinh tháng 9

Kiếp trước có tánh vui vẻ, trung tính rộng rãi, kiếp này người hay yêu chuộng, anh em có làm qua không ở đặng gần nhau, số dời chỗ ở 3 lần, còn làm chẳng lành thì dời 5 lần mới đặng bình an, khắc cha mẹ .

Thọ thai tháng giêng, sinh tháng 10

Kiếp trước có tánh can đảm, tự tác, tự thị, không phục người, kiếp này phải chịu cô độc  một mình, đi lưu lạc tha phương tận khổ, đến lớn 50 tuổi lập nghiệp mới đặng phát tài, diện mạo đặng toát.

Thọ thai tháng 2, sinh tháng 11

Kiếp trước có tánh kiêu thái, khinh thị người, kiếp này hay đau trái tim đau ngũ tạng, trả quả, khắc cha mẹ, anh em, khó nuôi con, số này phải làm lành cho nhiều đặng giải oan thì đến 44 tuổi làm ăn đặng phát tài. Có điền viên sự nghiệp có chức phận, phải nên sửa tánh cho  sớm.

Thọ thai tháng 3, sinh tháng 12

Kiếp trước có tánh nói tiên phật, lòng còn rắn độc, kiếp này ăn mặc thiếu, hay đau con mắt, cô thế một mình, phải làm lành cho nhiều đặng trả quả xưa, đặng giải oan khiên, lành có dư thì trời phật cho chuyển hoá ví phước thì đặng tự lập sự nghiệp trở nên lúc cảnh già bằng không  ăn năn thì chịu khổ tới già.

theo Diễn cầm tam thế diễn nghĩa
Ai cần cuốn Diễn cầm tam thế có thế download ở đây