Huyền vũ, Chu tước, Long hổ, Ấn sa, Quan quỷ luận [Địa Lý Tả Ao Bí Thư Đại Toàn]

CHƯƠNG V. HUYỀN VŨ PHÁP

Nếu đằng trước có minh đường và án, diệu tinh thì đằng sau huyệt phải có huyền vũ.

Huyền vũ là nơi mạch từ ở đó rồi rót vào huyệt. Huyền vũ cao, dày thì có nhiều khí mạch dự trữ, và con cháu người để được đất đó sẽ có nhiều sinh khí, sống lâu hơn.

Tham khảo: Thanh long bạch hổ trong phong thủy xây dựng nhà ở.

HUYỀN VŨ PHÁP

Câu 1: Huyền vũ, âm thiên dã quý kỳ thủy đầu, bình chính phương viên.

Dịch

Huyền vũ là âm thiên vậy, quý ở chỗ cúi đầu, bằng ngay vuông tròn.

Câu 2: Sở khai trướng, loan cung, hoặc ngoại bình kiến quỷ.

Dịch

Huyền Vũ (tốt) thì có khai trướng, vòng cung, hoặc ngoài bằng phẳng trông thấy quỷ.

Câu 3: Yếu sử kỳ bản thân vi cao, vật sử ngưỡng ngọa, phong xuy.

Dịch

Cần khiến cho bản thân hơi cao, đừng để như nằm ngửa, bị gió thổi.

Câu 4: Vật sử thủy phi, sơn khứ

Dịch

Đừng nên có thủy phi và sơn chảy đi.

Câu 5: Phương xương viên hồ phú nhi khả thọ.

Dịch

Hình có hòm vuông, hồ tròn thì giàu có và thọ.

Câu 6: Tôn nghiêm, tiêm bút, tú cao, quý nhi thả vinh

Dịch

Tôn nghiêm, có bút nhọn thanh tú và cao thì quý và vinh hiển.

Câu 7: Sở kỵ giả, đê bạc phong xuy

Dịch

Điều đáng kỵ là (huyền vũ) bị thấp mỏng và bị gió thổi.

Câu 8: Sở kỵ giả thô bạo lăng áp.

Dịch

Điều đáng kỵ nữa là thô bạo và lấn át huyệt.

Câu 9: Thử Huyền Vũ chi chư dã

Dịch

Đó là chủ yếu về Huyền Vũ vậy.

CHƯƠNG VI. CHU TƯỚC PHÁP

Chu tước là các gò đống ở trước huyệt.

CHU TƯỚC PHÁP

Câu 1: Chu tước dương địa dã.

Dịch

Chu tước là dương địa vậy.

Câu 2: Quý kỳ tường vũ triều nghinh, hoặc thanh thúy tam quang, hoặc miên cung nhất bão.

Dịch

Chu tước quý về chỗ nó múa lượn, triều đón huyệt hoặc tươi tốt sáng sủa, hoặc là vòng cung ôm lại.

Câu 3: Yếu sử nội chi trừng thanh, tắc tử tôn thanh tú.

Dịch

Cần phải cho bên trong thanh nhã thì con cháu sẽ thanh tú.

Câu 4: Song phong tịnh đối, chúng thủy triều dương, tam thai liệt tú, ngũ nhạc triều nghinh, tam quân xuất trận, vạn giáp bài tiền, thử quý cách dã.

Dịch

Chu tước mà có hai ngọn núi đối nhau, mọi dòng nước lại triều, có tam thai bày hàng thanh tú, có ngũ nhạc chầu lại, như ba quân xuất trận, như vạn giáp bày hàng ở trước, đó là cách quý vậy.

Câu 5: Vật sử thủy chi thuận lưu, sơn chi tán loạn

Dịch

Đừng khiến cho thủy chảy thuận xuôi, cho sơn chạy tán loạn.

Câu 6: Tối kỵ giả, tha nga ác khí

Thậm sơ úy giả, nội u âm

Dịch

Đáng kỵ nhất là lởm chởm có ác khí, đáng sợ nhất là tù hãm, âm u.

Câu 7: Thử Chu Tước chi mật dã.

Dịch

Đó là cơ mật của Chu tước vậy.

CHƯƠNG VII. LONG HỔ PHÁP

Long hổ là giải đất nhô ra ôm lấy huyệt – Giải đất bên trái gọi là Long hay Thanh Long. Giải đất bên phải gọi là Hổ hay Bạch Hổ.

Tay Long ứng về con trưởng hay con trai, và tay Hổ ứng về con thứ hay con gái.

Có thể chỉ có một Long và một Hổ và có thể có nhiều Long, Hổ.

Long, Hổ có tốt có xấu, ảnh hưởng đến sự tốt xấu của con cháu.

Thường thường huyệt trường xuất ra nội long và nội hổ.

Long hổ có thể có một cặp và cũng có thể có nhiều cặp. Trên 3 tầng long hổ là quý.

LONG HỔ PHÁP

Câu 1: Phù địa hữu long hổ như nhân hữu thủ túc.

Dịch

Đất mà có long hổ như người ta có chân tay.

Câu 2: Long Hổ vệ huyệt như thủ túc vệ thân

Dịch

Long Hổ bảo vệ cho huyệt như chân tay bảo vệ cho thân thể.

Câu 3: Long bão hổ tối quý, hổ bão long vị toàn

Dịch

Long mà ôm lấy hổ thì rất quý, còn hổ mà ôm lấy long thì chưa được hoàn thành, vì ngành thứ lấn át ngành trưởng, con gái lấn át con trai.

Câu 4: Cố viết: Long yếu trường, Hổ yếu đoản.

Dịch

Nên mới nói rằng long cần dài, hổ cần ngắn

Câu 5: Long chủ sinh Nam, văn thần, triền nhiễu hồi đầu vi ái

Hổ chủ sinh nữ, vũ chức, tôn cứ vi quý

Dịch

Long chủ sinh con trai, sinh văn quan, nếu quấn quít, quay đầu lại là đáng yêu.

Hổ chủ sinh con gái, vũ tướng, nếu ngồi tôn nghiêm là quý.

Câu 6: Hổ phản xuất, tắc nữ ưu, vũ phế.

Long phản ta, tắc nam táng nhi văn suy.

Dịch

Hổ phản ra, con gái buồn lo, vũ chức bị phế bỏ.

Long mà phản, thì trai bị ly tán, mà văn chức cũng suy. “Trường hợp này phải ly hương mới khá”.

Câu 7: Long hổ hữu lực, huyệt thị quý

Long hổ vô tình huyệt thị tiện

Dịch

Long hổ có lực là huyệt quý.

Long hổ vô tình là huyệt tiện.

Câu 8: Long sinh chi, vị chi long sinh tử tôn

Hổ sinh dực, vị chi hổ hữu nội ngoại

Dịch

Long sinh chi nhánh, gọi là long sinh tử tôn

Hổ sinh cánh, gọi là hổ có nội ngoại.

Câu 9: Long Hổ dữ Thủy nghịch thiên hạ chân vô địch.

Long Hổ dữ thủy thuận, gia trung tài dụng tận.

Dịch

Long Hổ cùng thủy nghịch, thiên hạ thật vô địch.

Long Hổ cùng thủy thuận, trong nhà tiền dùng hết.

Câu 10: Sở kỵ giả, Long phản bội, Hổ ngang đầu

Dịch

Điều đáng kỵ là long quay lưng lại và hổ vươn đầu lên, “sinh nghịch nhân”

Câu 11: Tả lai nhi hữu quá cung vệ huyệt, vị chi Hổ nghịch.

Hữu lai nhi tả quá cung vệ huyệt, vị chi Long nghịch

Dịch

Hổ từ phải đến, quá cung sang bên hữu là hổ nghịch.

Long từ trái đến, quá cung sang bên tả là long nghịch.

Câu 12: Trùng long, trùng hổ phát trùng đại.

Đơn long, đơn hổ phát đơn đại.

Dịch

Nhiều long, nhiều hổ phát nhiều đời.

Đơn long, đơn hổ phát một đời.

Câu 13: Cố viết: Luận địa bất quá tả Thanh long, hữu Bạch hổ dã

Dịch

Cho nên nói rằng: Luật đất thì bất quá tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ vậy.

CHƯƠNG VIII. QUAN QUỶ LUẬN

Trước huyệt mà long hổ thôi ra gọi là tiền, quan. Sau huyệt mà đất cúi xuống gọi là hậu quỷ. Chỗ gần gọi là quan hay quỷ và chỗ xa gọi là Triều.

Cụ Tả Ao nói: “Án dày muốn thấp triều dày lại cao”. Vậy án hay quan quý ở gần phải thấp và càng xa phải càng cao mới đúng phép.

Cũng có thể gọi gò đống trước huyệt là án và gò đống sau huyệt là quỷ.

QUAN QUỶ LUẬN

Câu 1: Huyệt tiền long hổ thôi xuất vị chi tiền quan.

Huyệt hậu thùy đầu vị chi hậu quỷ.

Dịch

Trước huyệt mà long hổ thôi ra, gọi là tiền quan.

Sau huyệt mà cúi đầu xuống gọi là hậu quỷ.

Câu 2: Quan Quỷ hữu cát hung

Dịch

Quan Quỷ có cát, có hung

a. Tiền quan cát:

– Liên châu quan (liên tiếp như chuỗi châu)

– Đới khố quan (đeo cái khố)

– Tam thai quan (ba ngọn núi)

– Ngũ nhạc quan (năm ngọn núi)

– Tiêm xuất quan (nhọn ra)

Quan như vậy là quan cát.

b. Tiền quan hung:

– Tha nga quan (lởm chởm)

– Hân quần quan (vén quần)

– Vũ tụ quan (tung vạt áo)

– Tà phi quan (bay chéo)

– Khứ thủ quan (mất đầu)

Quan như vậy là hung

c. Quỷ diệc hữu cát hữu hung

Quỷ cũng có cát có hung.

Quỷ hung như:

– Đới đổ bác quỷ.

– Đới sát quỷ.

– Tà phi quỷ

(Đều là hung)

Câu 3: Thuận thế dĩ quan vi quý

Hồi hoành dĩ quỷ vi tiên

Dịch

Thuận thế thì lấy quan làm quý.

Hồi hoành thì lấy quỷ làm trước.

Câu 4: Đại địa hữu quan hữu quỷ, kỳ địa tối mỹ.

Dịch

Đất lớn có quan có quỷ, là đất rất đẹp vậy.

Câu 5: Quan xuất tiền triều cao thiên.

Quỷ thác hậu vi quan tối quý

Dịch

Quan xuất đằng trước là được cao thăng

Quỷ đỡ đằng sau, làm quan rất quý.

Câu 6: Huyệt tuy xưng, quan quỷ vưu xưng

Huyệt vị minh, quan quỷ ích minh

Dịch

Huyệt đáng khen có quan quỷ càng đáng khen hơn.

Huyệt chưa minh bạch có quan quỷ nhìn càng thêm rõ.

Câu 7: Thử quan quỷ chi luận dã

Dịch

Đây là luận về quan quỷ vậy.

CHƯƠNG IX. DIỆU TINH PHÁP

Những gò đống nhỏ xuất bên ngoài hay trên tay Long tay Hổ gọi là Diệu Tinh.

Diệu Tinh, Sa, Quan quỷ cần phải bao bọc, bảo vệ, vòng ôm lấy huyệt thì mới tốt.

DIỆU TINH PHÁP

Câu 1: Diệu giả, tiền xuất giả – Hữu thuận Diệu, nghịch Diệu.

Dịch

Diệu tinh xuất ở trước “ngoài long hổ”. Có thuận diệu và nghịch diệu.

Câu 2: Phàm kết huyệt ư nội, long vệ ư ngoại, ngoại hữu diệu xuất dã.

Dịch

Phàm kết huyệt ở trong, long vệ ở ngoài, ngoài nữa có diệu xuất vậy.

Câu 3: Diệu hữu đa thể:

a. Hữu loan cung diệu

b. Hữu lư tiên diệu

c. Hữu triêm xuất diệu

d. Hữu trường giang diệu

Dịch

Diệu tinh có nhiều thể:

a. Có diệu ôm vòng cung.

b. Có diệu như chiếc roi.

c. Có tiêm xuất diệu

d. Có diệu trường giang.

Câu 4: Đắc chi nghi giai, trường, hữu lực vi quý

Dịch

Diệu cần được đẹp, dài, có lực là quý.

Câu 5: Thử hảo cách tại diệu tinh dã

Dịch

Đây là cách tốt của diệu tinh vậy.

CHƯƠNG X. THÁC LẠC PHÁP

Thác lạc là những gò đống ở sau huyệt hay sau long khi long hay huyệt đổi chiều. Nếu là đổi theo chiều ngang gọi là hoành long mà có gò đống đỡ sau thì gọi là Thác. Thác là gò từ thân long mọc ra đỡ sau long, còn Lạc là gò đống ở xa chạy đến đỡ sau thân long hay sau huyệt. Đất Hồi Long bắt buộc phải có Lạc và Hoành Long phải có Thác mới tốt.

THÁC LẠC PHÁP

Câu 1: Phàm địa hữu chân, nghịch, đa kết

Dịch

Phàm đất có chân nghịch thì phần nhiều hay kết.

Câu 2: Hồi long, Hoành long, hữu Thác Sơn, Lạc Sơn dã.

Dịch

Hồi long, hoành long thì sau lưng thấp mỏng nên hồi, hoành phải có Thác Sơn (cho hồi long) và Lạc Sơn (cho hoành long).

Câu 3: Địa hữu thác lạc đắc nhân trác việt chi tài, vưu nghiệm dã.

Dịch

Đất có Thác, Lạc thì sinh người có tài trác việt, rất ứng nghiệm vậy.

CHƯƠNG XI. ÁN SƠN PHÁP

Án nghĩa là bàn giấy. Án ở trước huyệt như bàn giấy trước mặt người ngồi.

Án còn có nghĩa là khách nếu gọi huyệt là chủ. Chủ khách phải tương kính nhau thì mới tốt. Án không nên quá cao hoặc quá thấp. Án nghiêm chỉnh tốt hơn án lệch lạc. Án cũng cho ta biết là huyệt đó phát mau hay lâu mới phát. Thường huyệt gần án phát mau hơn là huyệt có án tận đằng xa.

ÁN SƠN PHÁP

Câu 1: Địa hữu án như quân hữu triều

Dịch

Đất có án như vua có triều

Câu 2: Huyệt vi chủ, án vi khách, hữu chủ hữu khách do hữu quân, hữu thần.

Dịch

Huyệt là chủ, án là khách, có chủ có khách cũng như có vua có tôi.

Câu 3: Dục cầu kỳ chân hảo, viễn án bất như cận án

Dịch

Muốn cầu cho thật tốt, thì án xa không bằng án gần.

Câu 4: Dục bất doanh háo, viễn triều bất như cận triều

Dịch

Muốn không doanh háo, triều xa không bằng triều gần.

Câu 5: Chân giả do nghi, dĩ án vi cứ

Dịch

Thật giả (huyệt) còn ngờ thì lấy án làm căn cứ

Câu 6: Hoặc viễn sơn hồi đầu vi khách ám

Hoặc tự tuyệt thôi thân vi nội ám.

Dịch

Hoặc núi ở xa quay đầu về làm khách án.

Hoặc ở huyệt ra làm nội án.

Câu 7: Viễn án phát trì, cận án phát tốc, thử án chi.

Án xa phát chậm, án gần phát mau đó là phương pháp của án.

Nhược long hổ cận vệ chi chủ khách tương nghịch nãi thị giả xứ cao tề mi, đê ứng tâm đắc chi thị dã.

Dịch

Nếu được long hổ cộng vệ vào huyệt chủ, án khách tương nghinh, nơi đó ta mượn chỗ cao bằng mi mắt, thấy ngang rốn là án được rồi đấy.

Xem thêm chương 1, 2: Tầm long điểm huyệt [Địa Lý Tả Ao Bí Thư Đại Toàn]

Xem thêm chương 3, 4: Sơn thủy pháp, thủy khẩu [Địa Lý Tả Ao Bí Thư Đại Toàn]

Xem chương 12, 13: Luận phương vị và các cục pháp [Địa Lý Tả Ao Bí Thư Đại Toàn]