Phiếu yêu cầu nghiệm thu file word

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ….
Số: …………/PYC  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————–  
Hà nội, ngày 16 tháng 12 năm 2020

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

  • Công trình: …………..
  • Hạng mục: ……….
  • Địa điểm   : ……………

Đối tượng công việc yêu cầu nghiệm thu:

Bê tông dầm sàn tầng mái nhà biệt thự lô …. (mẫu biệt thự số ……)

Kính gửi:      Ban quản lí dự án ……………

                    Đoàn tư vấn giám sát      

  • Căn cứ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được duyệt ;
  • Căn cứ biên bản nghiệm thu thi công xây dựng của nội bộ nhà thầu số: 53/A2-6/NBT-NOSL/NTNB ngày 16 tháng 12 năm 2020;
  • Căn cứ các biên bản kiểm tra trong quá trình thi công.

      Đơn vị thi công đã chuẩn bị đầy đủ các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu theo qui định, đề nghị Ban QLDA và TVGS tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng mà nhà thầu đã thực hiện để triển khai các bước thi công tiếp theo.

            Yêu cầu nghiệm thu vào: 09 giờ 40  ngày 16 Tháng 12 năm 2020.

                                                                                                ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG                      

TVGS đã nhận yêu cầu lúc: 09 giờ 30 ngày: 16/12/2020Người nhận

Ý kiến của Tư vấn giám sát:

-Đồng ý tổ chức nghiệm thu:   

-Không đồng ý tổ chức nghiệm thu: 

Tệp đính kèm: Phiếu yêu cầu nghiệm thu.doc